TUSİD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET ÇAĞRISI

12.08.2021 

Sayın TUSİD Üyesi,


Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve TUSİD - Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.08.2021 günü, saat 11:00’da TUSİD Derneğinde Lamartin Caddesi Gevrek Apt.No:9 Daire:3 Beyoğlu/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır. Yukarıda belirtilen tarihte yapılacak ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı 11.09.2021 günü saat: 11:00’de Cnr Expo Yeşilköy/Bakırköy/İstanbul adresinde mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için de katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaması gerekmektedir. Gündem 1. Açılış ve Saygı Duruşu 2. Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti Seçimi 3. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi 4. Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tabloları Sunulması, Müzakeresi ve Tasdiki 5. Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası 6. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi 7. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi 8. Kapanış Bilgilerinize sunar, toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 
 
Güçlü KAPLANGI

TUSİD Yönetim Kurulu Adına

Başkan